Vi sinh xử lý cải tạo môi trường đáy ao AQ-6S

Nhận dạng: Dạng bột

Hàm lượng:

  • Công bố: 5,0 tỉ cfu/kg
  • Thực tế: 5,0 tỉ cfu/g

Thành phần: Bacillus spp. (Bacillus subtilis, Bacillus amyleloquifaciens, Bacillus Pumilus)

Sản xuất: Genesis Biosciences LLC., USA