Vi sinh xử lý cải tạo môi trường đáy ao Sludge Remover

Nhận dạng: Dạng viên nén

Hàm lượng: 3,0 tỷ cfu/g

Thành phần: Bacillus spp. (Bacillus amyleloquifaciens; Bacillus megaterium; Bacillus Pumilus; Bacillus licheniformis).

Sản xuất: Genesis Biosciences LLC,. USA