Vi sinh xử lý nước AquaBiota (SCD ProBio Balance Plus)

Nhận dạng: Dạng lỏng

Hàm lượng:

  • Công bố: 1,0 x 106 cfu/lít
  • Thực tế: Còn ở dạng bào tử chưa kích hoạt (Mother Culture Concentrate), do vậy phải kích hoạt trước khi sử dụng.

Thành phần: Lactobacillus acidophilus

Nguồn gốc: USA