Vi sinh xử lý nước AquaBplus

Nhận dạng: Dạng bột

Hàm lượng:

  • Công bố: 5,0 tỉ cfu/kg
  • Thực tế: 5,0 tỉ cfu/g

Thành phần: Bacillus spp. (Bacillus subtilis, Bacillus amylolequifaciens, Bacillus Pumilus, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium).

Sản xuất: Genesis Biosciences LLC., USA