Vi sinh xử lý nước EVOZYME MP. 150

Nhận dạng: Dạng bột

Hàm lượng:

  • Công bố: 1,5 tỉ cfu/kg
  • Thực tế: 1,5 tỉ cfu/g

Thành phần: Bacillus spp. (Bacillus subtilis, Bacillus amylolequifaciens, Bacillus Pumilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium);

Sản xuất: Genesis Biosciences LLC., USA